©2019 NKI Neede BV Kunststof leidingsystemen

Niets uit deze catalogus mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van NKI Neede BV.

Prijs-, tekst- en modelwijzigingen voorbehouden. Hiermee vervallen alle voorgaande prijzen.

Druk- en zetfouten worden idem voorbehouden. Geringe afwijkingen voor wat betreft omschrijvingen en/of afbeeldingen zijn mogelijk.

Op alle offertes en transacties zijn verder uitsluitend de verkoop-, betalings- en leveringsvoorwaarden van NKI Neede BV van toepassing.

boven