PRIVACYVERKLARING NKI NEEDE

Vastgelegd en gepubliceerd per 15 mei 2018

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken. Het is daarom noodzakelijk om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten, als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

  • Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte toe te sturen, vlot met u te communiceren over specificaties, producten te leveren of werkzaamheden voor u te verrichten en te factureren.
  • Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw gegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen. Daarnaast kan er een offerte-aanvraag toegestuurd worden of wordt er een bestelling geplaatst. Uw gegevens zijn ook nodig voor het factureren, zodat wij dit kunnen betalen en vlot en efficiënt kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen dien onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van (externe) serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een NKI-mailing, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Direct marketing

Wij kunnen de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per email op de hoogte te brengen. Deze e-mailberichten bevatten informatie over onze bestaande en nieuwe producten of diensten en eventuele aanbiedingen. Iedere keer dat wij u een commerciële mailing sturen, heeft u de mogelijkheid om u hiervoor uit te schrijven. Zie daarvoor de afmeldlink onderaan de mailing.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen wij uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens zeven jaar na het einde van het boekjaar bewaren, waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: NKI Neede, Parallelweg 80, 7161 AG Neede, 0545-293515, info@nkineede.nl.

Voor meer informatie en of vragen over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

boven